ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้

     ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) [27 กรกฎาคม 2565]


                                                                                               รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

                                                                                                                      ตำแหน่งนิติกร
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
                                                                                                                      ตำแหน่งนักสำรวจดิน
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                               แผนผังที่นั่งสอบ
                                                                                                                      ตำแหน่งนิติกร
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
                                                                                                                      ตำแหน่งนักสำรวจดิน
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ