งานวันดินโลก World Soil Day 2022 ภายใต้หัวข้อ Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน

               งานวันดินโลก World Soil Day 2022 ภายใต้หัวข้อ Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความตระหนักถึงทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และพลังงาน