ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์