กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อให้การติดต่อราชการ การนำส่งหนังสือของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐว

          กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อให้การติดต่อราชการ การนำส่งหนังสือของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ดังนี้

          จากเดิม         กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

                              เลขที่ 189/1 กรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี ชั้น 4 ถนนบางขุนนนท์

                              แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

          เปลี่ยนเป็น     กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

                              เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

                              อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ

                              แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

                              หมายเลขโทรศัพท์ 06 5521 1930 , 08 1901 6854

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป