ขอเชิญร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวกรรม ของ สกสว. ผ่านระบบ Zoom

headerงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวกรรมheader

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้กำหนดจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชน ถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลังวิกฤต เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่ การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

        กำหนดการจัดงาน : 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom

        เอกสาร (ร่าง) กำหนดการงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวกรรม สกสว.

        URLhttps://www.tsrievent.com/


ลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564