ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์เสวนานานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น Zoom

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์เสวนานานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น Zoom ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนทาง QR Code หรือเว็บไซต์ www.tijpublicforum.org