คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17

headerคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17header

        คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2564