ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง แก้ไขวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2