ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ให้ผู้เข้าสอบนำสำเนาหลักฐานว่าได้รับวัคซีน หรือสำเนาหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ ถ้าไม่นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบ

 

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [7 มกราคม 2565]

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) [7 มกราคม 2565]

                                                                                                             รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
                                                                                                                      ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                                                                                                             ผังที่นั่งสอบ
                                                                                                                      ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ