นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมหารือการดำเนินงาน และโครงการวิจัยนำร่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ Agri-Map

              วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงาน และโครงการวิจัยนำร่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ Agri-Map ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 

              ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้รายงานถึงการปรับปรุงข้อมูลของชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 14 ชนิด ซึ่งปรับปรุงไปแล้ว ในปี งบประมาณ 2564 และการปรับปรุงการทำงานของระบบ Agri-Map การนำเสนอระบบ Agri-Map เพื่อนำไปใช้งานในโครงการ Zoning by Agri-Map การใช้ข้อมูลจาก Agri-Map เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมรายจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งพิจารณาความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบ Agi-Map โดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อนำไปจัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Agri-Map ในปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาข้อมูลที่ต้องการสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยนำร่องการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

               นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะครบวาระ 5 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนา Agri-Map ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน