นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564

               วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project : SUAD Project) การจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ความคืบหน้าการจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส แห่งประเทศไทย และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบ protocol to platform โดยระบบ พีจีเอส ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน อาทิ การจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ การลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ภายใต้แนวคิด “บริหารโดยชุมชน เป็นของชุมชน เพื่อชุมชน” 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน