นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564

               วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3-5 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 

               ประเด็นสำคัญในที่ประชุมฯ เพื่อทราบถึง (ร่าง) กำหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันดินโลก 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตามจุดต่างๆ ภายในงาน (ร่าง) กำหนดการวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลกด้านวิชาการ ปี 2564 จำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะทำงานจัดประชุมวิชาการวันดินโลก 2) คณะทำงานนิทรรศการวันดินโลก 3) คณะทำงานนิทรรศการมีชีวิตวันดินโลก 2564 พร้อมทั้ง พิจารณาความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ กำหนดการจัดประชุมวิชาการวันดินโลก โดยการนำเสนอผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ 6 สาขา เสวนาวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด รูปแบบการจัดนิทรรศการกลาง ข้อมูลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงการกำเนิดดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็มทั่วโลก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ BCG Model กิจกรรม DIY และกิจกรรมในการจัดนิทรรศการที่มีชีวิต 

ทั้งนี้ ประธานได้มอบแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานและเตรียมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน