นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจราชการในพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัด น่านและพะเยา

               วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจราชการในพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัด น่านและพะเยา 

               เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน หมอดินอาสาประจำตำบล นายธีระ วงศ์ตุ้ย จากแนวคิดลดใช้สารเคมีในการเกษตรได้พัฒนาพื้นที่เกษตร 32 ไร่ เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกมะขามหวาน ยางพารา ไผ่ซางหม่น มะนาว สัก ลำไย เป็นต้น สร้างรายได้หมุนเวียนกันไปแต่ละพืชตลอดทั้งปี ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นจุดเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมัก/น้ำหมักชีวภาพ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบให้ชุมชน 

               พบปะเกษตรกรผู้ปลูกปอเทืองทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแล้วไถหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในการปลูกครั้งต่อไปและจำหน่าย สามารถไปเยี่ยมชมทุ่งปอเทืองสวยๆได้ ณ ทุ่งปอเทืองบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

               พบปะเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เขตลุ่มน้ำแม่อิงตอนบน ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร กิจกรรมปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชนนำร่องพะเยาโมเดล บ้านใหม่นคร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน และมีแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชมมีการปลูกพืชบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินต่อไป 

               เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ตำบลบ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หมอดินอาสาระดับอำเภอ นายจำนงค์ นาคประดับ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2562 และได้รับใบรับรองการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ภายในศูนย์ฯ มีการวางระบบน้ำในการผลิตพืช วางแผนการผลิตพืชเพื่อส่งตลาด หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งสริมการเกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน