นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

               วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางและความคืบหน้าในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านการวิจัย, การดำเนินการในระดับจังหวัด และแผนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี พ.ศ. 2564-2570 รวมทั้งพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG Model เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ โดยน้อมนำหลักการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักในการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ เพื่อให้ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม มีความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology & Innovation) เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมกับกระจายรายได้สู่ชุมชน ลด ความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน