นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

               วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปีงบประมาณ 2565 การกำหนดโจทย์/เป้าหมายการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายพิเศษกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytics Framework) โดย ดร.ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี (Senior Data Scientis) จาก สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute : GBDi) มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงาน ผอ.กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน และ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

               รายงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
               ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน