นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

               วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมคณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โดยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินสถานะของภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 รวมทั้งการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2565 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 และแนวทางการดำเนินงานพร้อมปฏิทินการทำงานในปี ที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรายงาน Application Report และขั้นตอน 3 การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมปฏิทินการทำงานในปี 2565 โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณา (ร่าง)รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2565 ในขั้นตอนที่ 1 โดยมีการมอบหมายให้หน่วยานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลและจะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน