นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
จัดทำผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

               วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.15 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการจัดทำผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาบริการภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมี นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดทำรายละเอียดผลงาน "แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

              รายงาน/ภาพ : facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน