นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

               วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

               การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานผลพิพากษาคดีปกครอง กรณีการควบคุมการใช้ที่ดิน ต.โพรงมะเดื่อ ต.หนองปากโลง และต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจำแนกประเภทที่ดิน ที่ราษฎรเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 รวมทั้งโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525

               ส่วนประเด็นเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย เรื่องการควบคุมการใช้ที่ดิน ตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ต.โพรงมะเดื่อ ต.หนองปากโลง และต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด กรณีไม่ประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เนื่องจากเห็นว่าการปนเปื้อนดังกล่าวไม่ทำให้ที่ดินบริเวณที่มีการร้องเรียนเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องประกาศควบคุมการใช้ที่ดิน

               ในส่วนของการจำแนกประเภทที่ดิน “ป่าแม่หาด-แม่ก้อ (หมายเลข 7)” จ.ลำพูน เห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเขตป่าไม้ถาวรใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยจำแนกเป็นพื้นที่ทำกินหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงคำสั่งอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการที่ดินให้กับราษฎรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน