นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

               วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมได้มีมติ คทช. ที่สำคัญ ได้แก่ การรับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แก่ 1) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 2) การพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐและการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 3) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 4) นโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 5) การกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ดิน และ 7) การบริหารงานของ สคทช. ตลอดจนรับทราบ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จ.ระนอง และความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อีกทั้งที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ในพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม “ป่าดงเซกา” การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547 ตลอดจนการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในประเด็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบเพื่อให้การดำเนินงานของ คทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี รวม 5 มติ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ คทช. ตามนัยมาตรา 10 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินเสนอ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป อีกทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินพิจารณาเรื่อง การขอให้ทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และการจำแนกที่ดินจังหวัด (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ก่อนเสนอ คทช. ต่อไป

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน