นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

               วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โครงการแผนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ฒนาที่ดิน เป็นประธานการเพื่อควบคุมการเกิดตะกอนและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ลุ่มทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มนาสาขาห้วยกระเสียว ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางการวิจัยระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน หัวหน้าแผนงานโครงการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Application Zoom)


               ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะโครงการแผนฯ ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้ 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) การประเมินอัตราการสูญเสียดินและสัดส่วนการตกตะกอนที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ 3) การประเมินอัตราการสะสมของตะกอนในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคเรดิโอเมตตริก 4) การจัดการคุณภาพในอ่างเก็บน้ำ 5) การประเมินปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 6) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน