นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานของสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

               วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนที่การใช้ที่ดิน นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน นายฆนนาฑ ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม และนางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานของสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ อาทิ อาคารสำนักงาน ส่วนพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน อาคารบ้านพัก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ประชุมติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของ สพด.กทม. อาทิ โครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทานพื้นที่เขตบางบอน เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับปลูกต้นไม้ ณ อุทยานเฉลิมเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เป็นต้น โดยให้คำแนะนำและมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน