นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

               วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร ศาลเจ้าแม่ต้นไทร ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

               ทั้งนี้ ในการจัดพิธีได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน