นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Disruption : คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่กรมพัฒนาที่ดิน”

               วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Disruption : คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่กรมพัฒนาที่ดิน” พร้อมด้วยดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รศ.ดร. ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ CESRA โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม 802 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Application Zoom

               นางสาวเบญจพร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำยุทธศาสตร์ที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง หรือ Disruption ที่เกิดจากค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปรับปรุงเทคโนโลยีในด้านข้อมูลดินของประเทศไทย การปรับองค์กร การสนับสนุนเกษตรกรในด้านข้อมูลการจัดการดิน งานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เพื่อเป็นการรองรับ Disruption ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต สำหรับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะที่ดีสู่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจองค์กร ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน”

               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน มาบรรยายให้ความรู้ถึงความหมายของคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง หรือ Disruption ปัจจัย 5 ประการที่ทำให้เกิดและผลจาก Disruption พร้อมทั้งแนวคิดรองรับ Disruption ในประเทศไทย และคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่กรมพัฒนาที่ดินในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ Disruption โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุม จะสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน