นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ร่วมซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ประจำปี 2565

                วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ประจำปี 2565 ทำหน้าที่เป็นคู่เคียงพระยาแรกนา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการซ้อมใหญ่ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ ณ ท้องสนามหลวง

                ทั้งนี้ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณมีความงดงาม และมีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการทำนาและผู้ประกอบอาชีพการเกษตร

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน