นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี

                วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน ประธานคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี โดยมีคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนักหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้รับทราบรูปแบบแผนผังและเส้นทางการเดินชมนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยได้มีการพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย เหมาะสม ตามกำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ที่จะขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 “ทีมดีดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน