นายอนุวัชร โพธินาม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15

                วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ และนางสาวประภา ธารเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในฐานะคณะผู้แทนประเทศไทย จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15 (The Fifteenth Session of the Conference of the Parties : COP 15) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Sofitel Abidjan Hotel Ivoire อาบีจาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ทวีปแอฟริกาตะวันตก

                นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำระดับสูง หรือ High Level Segment โดยรองเลขาธิการสมัชชาสหประชาชาติ หรือ UN ให้คำกล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะปกป้องอนาคตของที่ดิน”องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการยับยั้งการสูญเสียชีวิตและความเป็นอยู่ที่ชุมชนทั่วโลกกำลังเผชิญ ซึ่งเกิดจากการผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของดินและภัยแล้ง

                นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำระดับสูง ในรูปแบบ โต๊ะกลม เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก เพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการบรรเทาผลกระทบของภัยแล้งในประเทศที่ประสบกับภัยแล้ง ด้วยการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้งในระดับประเทศ ภูมิภาคระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้นำตัวชี้วัด Land Degradation Neutrality: LDN ไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายของประเทศ โดยสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงการดำเนินงาน Land Degradation Neutrality: LDN เข้าสู่การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาความแห้งแล้ง ประเทศไทยได้ดำเนินการฟื้นฟูที่ดินและฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการเกิดโรคระบาดใหญ่ โดยรัฐบาลไทยเสนองบเงินกู้ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร พัฒนาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอนุสัญญาฯ และพัฒนาหุ้นส่วนการดำเนินงานกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานวิชาการ ส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และองค์กร สถาบัน และหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้แก่ เครือข่ายองค์กรด้านดินของเอเชีย เป็นศูนย์กลางข้อมูลดิน และงานวิจัยทางดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA), โครงการ Global Soil Doctors, เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินระดับเอเชีย (Southeast Asian Laboratory Network: SEALNET), ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดตั้งรางวัล King Bhumibol World Soil Day โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรดินและที่ดิน การลดความเสื่อมโทรมของที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

           รายงาน/ภาพ :  กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน