นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
ให้สัมภาษณ์ บริษัท PASCO เกี่ยวกับระบบ Agri-map Online และการชลประทานเพื่อการเกษตรของไทย

                วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวอมรรัตน์ สระเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้ให้สัมภาษณ์ บริษัท PASCO เกี่ยวกับระบบ Agri-map Online และการชลประทานเพื่อการเกษตรของไทย ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ JJ-AGRI ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JAXA , JICA และ บริษัท PASCO ในการจัดทำ Plat form ข้อมูลในการบริหารระบบชลประทาน

                รายงาน/ภาพ : facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน