นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

                วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 2/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2564 - 2565 ผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 -2570) การจัดประกวดวีดีโอสั้นเกี่ยวกับหญ้าแฝกภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร. และเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ และการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 - 2565 นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับที่ 59 - 60 และการเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและบทบาทของประเทศไทยในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน