นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
การตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

                วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน “กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากนั้น คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร “ชุมชนชาวบ่อ” นายสีดา ระนิอินทร์ บ้านโคกหนองผือ หมู่ 12 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มจากทางโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันหารือเสนอความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร ในแนวคิดที่ว่า “มีน้ำ ฟื้นฟูดิน ทำการเกษตรได้หลายอย่าง” โดยการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนผู้ปกครองโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ เพื่อขอรับการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจากทางภาครัฐเนื่องจากเกษตรกรมีฐานะยากจนไม่มีเงินทุนในการขุดสระน้ำเอง กรมพัฒนาที่ดินจึงเข้ามามีบทบาทดำเนินการขุดสระน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้มีแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถทำการเกษตรผสมผสาน ครัวเรือนมีแหล่งผลิตอาหารที่หลากหลายมีคุณภาพทางโภชนาการ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนี้สินลดลง เกิดการรวมกลุ่มและจำหน่ายผลผลิต ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป

                  รายงาน/ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน