นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 2/2565

                วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12              

                การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลกปี 2565 จํานวน 4 คณะ ความก้าวหน้าการจัดทําหนังสือวันดินโลก รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award และงบประมาณการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 นอกจากนี้ ได้พิจารณาแผนกิจกรรมวันดินโลกตลอดปี 2565 กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก และความคืบหน้าการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลกปี 2565 ทั้ง 4 คณะ แผนและระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานขับเคลื่อนวันดินโลก

                ทั้งนี้ การจัดงานวันดินโลกปี 2565 ซึ่งในปีนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหัวข้อในชื่อ “Soils: where food begins” เน้นเรื่องความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี จะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี และที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงานวันดินโลกปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน และลักษณะพื้นที่มีทั้งที่สูง ที่ดอน และที่ลุ่ม มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก นาข้าว และเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถจัดทำแปลงสาธิตด้านเกษตรได้หลากหลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

                #วันดินโลกปี2565
                #กรมพัฒนาที่ดิน

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน