นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

                วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประะธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีฯ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ บริเวณโถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ดิน อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน