นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

                วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อควบคุมการเกิดตะกอนและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ลุ่มทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มนาสาขาห้วยกระเสียว ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางการวิจัยระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน และนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นรองประธานฯ มีคณะทำงาน ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

                 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานแผนโครงการและโครงการย่อยที่ 1-6 การรายงานผลความก้าวหน้าและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอสวก. และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยมีนายนันทพล หนองหารพิทักษ์ รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นหัวหน้าแผนโครงการฯ ซึ่งโครงการแผนฯ ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้ 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) การประเมินอัตราการสูญเสียดินและสัดส่วนการตกตะกอนที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ 3) การประเมินอัตราการสะสมของตะกอนในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคเรดิโอเมตตริก 4) การจัดการคุณภาพในอ่างเก็บน้ำ 5) การประเมินปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 6) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

                  รายงาน/ภาพ :  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน