นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม ครั้งที่ 1/2565

               วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือดินเค็มและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้ง 2 คณะ ผลการดำเนินงานการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรดินเค็ม และผลการดำเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 

ทั้งนี้ ได้พิจารณาการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินเค็ม ของกรมพัฒนาที่ดิน การรายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม กิจกรรมหลักการปรับปรุงคุณภาพดิน และกิจกรรมย่อยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ปี 2564-2565 โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ,4 และ 5 การจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม ปีงบประมาณ 2566-2567 เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน