นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6)

                วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการหมุนเวียน “ภูษณพาส ราชวัลลภ” ซึ่งจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกายทหาร อายุมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 การจัดแสดงภาพวาดสีน้ำมันที่แสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายกรมทหารต่าง ๆ ของไทยที่หาชมได้ยาก การเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "เครื่องแต่งกายทหาร สมัย ร.5-ร.7” และนิทรรศการ “ห้องสงครามดิน” ที่ได้จัดแสดงถึงลักษณะตัวอย่างดินจาก 77 จังหวัด โดยสื่อถึงเรื่องราวแต่เดิมในอดีต...พระมหากษัตริย์ทรงนำทัพสู้รบกับข้าศึกด้วยศัสตรา แต่พอมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงตระหนักถึงการพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ทรงเป็นแม่ทัพในการทำสงครามดิน เพื่อแก้ไขปัญหาดิน ฟื้นฟูดิน แม้การเดินทางของพระองค์จะสิ้นสุด แต่สงครามดินยังไม่จบ ภารกิจสืบสานต่อพระปณิธานยังคงดำเนินต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์ ไพร่ฟ้า ประชาราษฎร์อยู่ดีมีสุข สืบไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6 ได้ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

                   รายงาน/ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน