นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
เปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1

                วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1" ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 64 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาเป็นวิทยากร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 - 2570 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมถึงกำหนดแผนงาน/โครงการ เป้าหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะ 5 ปี ซึ่งจะรองรับการพัฒนา การปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

                   รายงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
                        ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน