นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายระดับชาติและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)”

                วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายระดับชาติและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมี นักวิชาการจากกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักวิชาการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านดิน จำนวนรวม 90 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

                 นางสาวเบญจพร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า... “ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากสมัชชาความร่วมมือด้านดินของภูมิภาคเอเชีย หรือ Asian Soil Partnership ให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลดินและงานวิจัยด้านดินของเอเชีย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การบรรลุความมั่นคง ความปลอดภัยทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่มีความสมดุล ภายใต้ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ และความต้องการใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่มของประชากรโลก กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายองค์กรด้านดินทั้งในและต่างประเทศ ในการมีส่วนร่วมผลักดันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้ง ที่นักวิชาการด้านดินที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ มาร่วมระดมสมองเพื่อวางแผนงานวิจัยให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายด้านทรัพยากรดินของประเทศไทย และของภูมิภาคเอเชีย นำไปสู่การจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

                  นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ จากหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในประเด็นสำคัญ และร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านดิน ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็น โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ จะได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถจัดทำเป็นโครงการวิจัยแบบบรูณาการที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย และต่อยอดโดยการนำงานวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน ไปนำเสนอในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน