นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหารือดำเนินงาน และติดตามงานการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือดำเนินงาน และติดตามงานการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเร่งรัดติดตามงานการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ และพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน