นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีเปิดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 “60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

                กรมพัฒนาที่ดิน โชว์ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการระหว่างนักวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 “60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีฯ การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

                อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินนับเป็นสื่อการถ่ายทอด และการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีคุณค่า และศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจ ผู้ชมสามารถรับรู้รูปแบบและเรื่องราวหลายๆ สิ่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน มองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในความคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่ความคิดที่เป็นรูปธรรม สื่อมีความหลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้ชมได้ และมีอิทธิพลในด้านความรับรู้ ความเข้าใจ สามารถกระตุ้น หรือจูงใจให้ผู้ชมให้ทราบถึงความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ วิสัยทัศน์ ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

                ด้าน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้จัดการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกรมฯ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินให้เกิดผลสำเร็จ สร้างโอกาสให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ให้สามารถนำเสนอผลงานวิชาการได้ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์จากนักวิชาการรุ่นพี่ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการกรมฯ สร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของเกษตรกรพร้อมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจแก่นักวิชาการในการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

                ในการประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ มีนักวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ จำนวน 50 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นภาคนิทรรศการ เพื่อเข้าสู่รอบต่อไป จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ 1) การจัดทำฐานข้อมูลดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนของภาคเหนือตอนบน เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน โดย นางสาวอารยัญต์ ขันทอง กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน 2) เครื่องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดย นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 3) การศึกษากระบวนการทางดินด้วยภาพ 2D โดย นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 4) การประเมินการชะล้างพังทลายของดินด้วยดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) จากข้อมูลดาวเทียม Terra MODIS ในพื้นที่ 22 ลุ่มน้ำหลักประเทศไทย โดย นางสาวสมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 5) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคนิคการวิเคราะห์สภาพพื้นที่แบบเชิงเลขเพื่อการจัดระบบอนุรักษ์และน้ำ : พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำคลองวังยาง โดย นางสาวรวมพร มูลจันทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 6) เกษตรอินทรีย์ PGS “ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม” โดย นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 7) การประเมินปริมาณน้ำ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้วยแบบจำลอง InVEST ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สะเปา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย นางสาวจรวยพร ซาวขัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 8) ผลของวัสดุเพาะกล้าจากมูลไส้เดือนดินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัด นางสาวนันทพร กอบธัญญกิจ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 9) ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของบัวบกตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวบุษบา รู้น้อม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และ 10 ) การปลูกมันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ในกระสอบ โดย นางสาวสุภา ออมจิตร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการคัดเลือก และพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นภาคนิทรรศการ จำนวน 6 รางวัล ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ต่อไป

                 นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหาร หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566-2570 โดยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต่อด้วยหัวข้อ แผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566-2570 โดยดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566-2570 โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นเป็นการนำเสนอของดินดีแอมบาสเดอร์ ในหัวข้อ LDD in the Future และปิดท้ายด้วยการนำเสนอแนวคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย Zoning by Agri-map โดยนายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

                 ในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรม Side Event ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการประกาศเขตดินดี พืชเศรษฐกิจ เพื่อรองรับ EEC หัวข้อความเชื่อมโยงของ BCG Model กับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และหัวข้อปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับชมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่น ที่สร้างการเพิ่มพูนความรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมการทำงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักวิชาการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินให้เกิดผลสำเร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

                   รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน