นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
มอบนโยบาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่

                วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบนโยบาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

                ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าว แสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบนโยบาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน ให้ตนเองใช้ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนางานด้านการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมฯ ต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน