นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหารือการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ

               วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ พร้อมด้วยนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. ร่วมกับ 21 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สคทช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม การวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ จึงประชุมหารือกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อร่วมกันวางแนวทาง และวางแผนการใช้และพัฒนาที่ดินในพื้นที่ คทช. อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว อาทิ การใช้ข้อมูลดินในการพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้ทรัพยากรดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมร่วมสนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจเป้าหมาย ที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน