นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

                วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.15 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมุ่งเน้นด้าน Digital Technology for Sustainable Agriculture พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

                นางสาวเบญจพร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “กรมพัฒนาที่ดิน มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (DATA) สู่การพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการเกษตรของประเทศ สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เป็นส่วนที่สามารถนำข้อมูลการเกษตรเป็นตัวช่วยและตัดสินใจในการทำการเกษตรได้ กรมฯ ในฐานะ “องค์การอัจฉริยะทางดิน” เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม การนำเทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการ อาทิ ข้อมูลลักษณะดินทางเคมีและกายภาพ (Soil Series) การจัดระดับความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจ การจัดการดินและปุ๋ย งานวิจัยและนวัตกรรมรองรับ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ มีขอบเขตอ้างอิงได้กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้ในระบบดิจิทัล สามารถเข้าถึงข้อมูลจากการสืบค้นจากระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรต่อการตัดสินใจต่างๆ อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น “LDD ON FARM” แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง และ แอปพลิเคชัน AI Chatbot คุยกับน้องดินดี เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน คำแนะนำในการจัดการดิน การเลือกพืชให้เหมาะสมกับดินเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก และการตอบคำถามด้านการเกษตรอย่างชาญฉลาด ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Messenger รวมถึงระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านข้อมูลในการสนับสนุนส่งเสริมภาคเกษตรกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นพลังร่วมขับเคลื่อนที่สำคัญ ให้เกิดการสร้างและเติมเต็ม Ecosystem ให้เติบโต เพื่อสร้างภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืน”

                 ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เพื่อการเกษตร และการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัย โดยกรมฯ ได้นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพื่อให้บริการและคำแนะนำวิธีการใช้งานระบบต่างๆ อาทิ “AI CHATBOT” ผู้ช่วยอัจฉริยะของกรมพัฒนาที่ดิน “LDD E-Service” การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรสามารถยืนคำขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ และส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดินไปยังห้องปฏิบัติการของกรมฯ ทั้ง 13 แห่ง และ “Agri-Map Mobile” แอปพลิเคชันแผนที่การเกษตร เพื่อบริการพื้นที่เชิงรุกออนไลน์ เป็นการวางรากฐานการทำเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเติมเต็มให้แก่ภาคเกษตรไทย

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน