นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ”

                วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

                การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ วงษ์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายโสมทัต นิธิตรีรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี หลักกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงงานเพื่อลดความเสี่ยง ความผิดพลาดเสียหายต่อเงินงบประมาณ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับการฝึกอบรม

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน