นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

                วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยผู้บริหาร คณะทีมงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับรางวัลและรับชมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ดังกล่าว

                นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “รางวัลเลิศรัฐ” นั้นถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย 1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) “ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า (Advance)”
                 2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ระดับดีเด่น” จำนวน 2 รางวัล จาก 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน “กุสุมาลย์โมเดล: การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่นยืน” และ ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ จากผลงาน “กุสุมาลย์โมเดล: การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน” สพด.สกลนคร
                 3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ระดับดี” จำนวน 4 รางวัล จากประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ จากผลงาน “รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สพด.ชัยนาท, “เกษตรอินทรีย์ PGS ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม” สพด.นครปฐม , “บ้านถิ่น ปรุงดิน สร้างน้ำ ปลูกแก้วมังกร สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” สพด.แพร่ และ “อนุรักษ์ดินดี ระบบน้ำเด่น พัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สู่ชุมชนบ้านโป่งคำ จังหวัดน่าน” สพด.น่าน

                 ความสำเร็จรางวัลเลิศรัฐที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเข้ามาเกี่ยวข้อง ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน”

                 รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                 ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน