นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2565

                วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะ รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงอาหารของประเทศไทย ผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการความมั่นคงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 1 ผลการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ รวมทั้งพิจารณาโครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน