นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
มอบนโยบาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่

                วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบนโยบาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 2802 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

                ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบนโยบาย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความมุ่งมั่น กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงานให้ตนเอง ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนางานด้านการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ยังเปิดโอกาสให้แก่ข้าราชการทุกคน สอบถามแนวทางและความก้าวหน้าในการทำงาน พร้อมสนับสนุนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมฯ ต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน