นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีมอบโล่รางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

               วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี 74 หน่วยงาน จาก 12 กระทรวง เข้ารับรางวัลดังกล่าว

                รางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” ถือเป็นรางวัลจากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า สร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหนึ่งใน 11 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน