นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

                วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดยมีนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 , 7, 9, 12 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข. 9 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนท์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

                 การประชุมฯ มีหัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย
                 1) นโยบายการขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
                 2) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต โดย ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ
                 3) การอนุรักษ์ดินและน้ำ ในโครงการ Zoning by Agri-Map โดยนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนที่การใช้ที่ดิน
                 4) การออกแบบการทำประมาณการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยนายวรัญญู บัวขาว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ
                 5) เขตเกษตรกรรม ดินดี พืชเศรษฐกิจ และแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยนายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

                 และในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 สพข. ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ” มีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 2) นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 3) นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 4) นายสุริวงศ์ แห้วเพ็ชร หมอดินอาสาจังหวัดอุทัยธานี และ 4) นายเสน่ห์ ร่มโพธิ์ หมอดินอาสาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางประพิณ ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

                 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานโครงการจากตัวแทนแต่ละสถานีพัฒนาที่ดิน และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด นำเสนอโดย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย

                 รายงาน/ภาพ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน