นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

               วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1202 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาข้อกำหนดจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน แนวทางการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินกิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

               รายงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
                    ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน