นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565

                วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565 จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี โดยให้กรมชลประทานเร่งประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่โดยเร็ว และยังได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2580) ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดหน่วยงานปฏิบัติพร้อมหน่วยงานสนับสนุน และได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี ในระยะถัดไปที่ชัดเจน โดยให้เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2567 มีความต่อเนื่อง ที่ประชุมยังเห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ร่างแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2580) ฉบับนี้ ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ รวมทั้งการกลั่นกรอง พิจารณาคำของบประมาณประจำปีด้วย

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน