นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมพิธีเปิดสะพาน “เฉลิมชัย ประชารวมใจ " และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด

               วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน “เฉลิมชัย ประชารวมใจ” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว ลงคลองพระพิมล ณ บริเวณคลองพระพิมล ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยการสร้างสะพานเป็นทางสัญจร ข้ามฝั่งของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในตลาดน้ำไทรน้อย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย และมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับผู้ใช้น้ำและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

                ซึ่งภายในงาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลกปี 2565 เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตอาหารสู่ประชากรโลก โดยเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน